Polský pohled na svět stojí za zamyšlení

12. leden 2016 | 15.25 |

Pravý prostor  - 11.1.2016

POLSKÝ POHLED NA SVĚT STOJÍ ZA ZAMYŠLENÍ
JURAJ POLÁČEK 
Jaroslaw Kaczynski 1
Jaroslaw Kaczynski, předseda strany Právo a spravedlnost

Současná polská vláda dělá kroky, které se příliš EU nelíbí. Vláda, která dostala od voličů mandát na radikální obrat na obranu zájmů Polska od prvního dne vymetá všechny kouty, aby dostala pod kontrolu části společnosti, které podle tohoto mandátu nepracují, nebo nejsou ochotny pracovat. Šlo o tajné služby, soudnictví a nejnovější média.

Podle vládní strany PiS Polsko dnes potřebuje, aby na všech postech pracovali lidé, pro které nebude hlavním zájmem obhajovat a prosazovat fiktivní, resp. bruselské zájmy, ale v první řadě polské.

Polsko přitom nechce "odejít z Evropy". Velmi dobře si uvědomuje, že ekonomická a politická jednota zvyšuje produktivitu a váhu celého kontinentu. Zároveň, a to je třeba přiznat otevřeně, strana PiS pokračuje v ostře nepřátelském postoji vůči Rusku jako výrazu historického sentimentu, kde Polsko bylo vítanou kořistí mocných na čele s Ruskem. Odrazem takového myšlení je pak urputná snaha polské vlády dostat do země základny NATO (USA), čímž by se podle ní jednak posílila bezpečnost země, ale také zvýšila důležitost země v Evropě.

Více v projevu předsedy strany PiS Jaroslava Kaczyńského, kde je poloha obrany národního zájmu velmi jasně a zřetelně vysvětlena. To není projev xenofobie, ale státníka vědomého si odpovědnosti před svými potomky:

Projev Jaroslawa Kaczyńského, předsedy strany PiS, bývalého premiéra a bratra tragicky zesnulého prezidenta Polska, Lecha Kaczyńského.

"Nejde o přijímání toho či onoho počtu cizinců. Jde o to, že existuje vážné nebezpečí, že začne proces, který bude vypadat takto:
Nejdříve prudce počet cizinců naroste. Potom ještě budou dodržovat naše zvyky, jak deklarují, že budou. A poté nebo rovnou od začátku začnou prosazovat své požadavky v různých oblastech veřejného života. A to velmi agresivním způsobem. Jestli někdo říká, že to není pravda, ať se rozhlédne po Evropě. Ať se podívá na Švédsko, kde je 54 šáría zón, které stát nemá pod kontrolou. Obavy před vyvěšováním vlajky na školách, proto, že na vlajce je kříž. Že švédské studentky již příliš nemohou chodit v krátkých šatech, protože to už se také nelíbí. Co se děje v Itálii. Zabrané kostely, někdy užívané jako toalety! Co se děje ve Francii. Neustálý boj a stálé prosazování šáríe. Šáría hlídky, které na to dohlížejí, to samé je v Londýně. I v nejsilnějším a v tomto ohledu nejtvrdším Německu se takové věci dějí! To chcete, aby toto přišlo do Polska? Abychom přestali být pány naší země? To chcete? Já říkám jasně, Poláci to nechtějí a strana PiS také ne!
Podíváme-li se na problém z nejkrajnějšího hlediska, musíme uznat, že se nedá jedněm pomoci a druhým ne.  Tehdy se musíme tedy otevřít totálně, nejen těm, kdo utíkají z války. Okolo miliardy lidí na světě trpí hladem. Přijměme je. Ať je celá Evropa, USA a bohaté státy přijmou. Protože takové jsou důsledky této politiky. A když to vezmeme z hlediska vnitrostátního, každá bohatá rodina si může vzít jednoho chudého v naší zemi. Takové jsou důsledky zásady pomoci všem! Ale samozřejmě realizace této zásady by znamenala úpadek naší civilizace, té civilizace, která vytvořila svobodu a současnou techniku. A tedy musíme hledat jinou zásadu. Zásadu, která by umírňovala ten radikalismus a taková zásada existuje.To je Ordo-caritatis - řád milosrdenství. A v rámci této zásady je nejdříve rodina, poté nejbližší, poté národ, pak ostatní! A jestli z této zásady vychází, že nemusíme pomáhat? Ne, promiňte, musíme pomáhat! Jsme rozhodnuti pomoci, ale bezpečným způsobem! Tedy finančně. Teď tu bylo zmíněno, že chybí 2,8 mld. dolarů na údržbu těch táborů, ze kterých do Evropy přicházejí ty spousty lidí. Nebude to tak hrozné, i když to bude značná suma. A to bude skutečná solidarita a cesta k vyřešení problému. A taky je tu ta otázka odlišení utečenců z války od ekonomických imigrantů. To je třeba rozlišit! A kdo vytvořil magnet, který sem ekonomické migranty táhne? Němci. To měl Orbán pravdu. To je jejich problém, ne náš. My můžeme pomoci uprchlíkům, ale opakuji bezpečným způsobem pro Poláky.
Ale padají zde ještě jiné moralisticko-historické argumenty. První - kolonialismus. No jaktěživo se ho Polsko nezúčastnilo. Druhý argument je politika západních států a USA na Blízkém východě v posledních letech. To zapříčinilo revoluce a destabilizaci a toho se Polsko neúčastnilo. Je tu ještě jeden častý argument, který použil například Juncker o imigraci Poláků.  Ano, jistě. mnoho Poláků emigrovalo. V posledních letech, dříve i v úplně dávných dobách. Ale, vážený parlamente, jestlipak Poláci, tam, kde emigrovali, nařizovali svoje pravidla? Ne, tvrdě pracovali s velkou pokorou a ta pokora často byla nadměrná. A přinejmenším tu byli ti, kteří v 19. století bojovali za naši a vaši svobodu. A ten boj znamená pro nás závazek, jako pro zemi svobody.
A ještě je tu jeden často opakovaný argument - EU nám platí. Jsou zde evropské prostředky. Pane předsedo, vážený parlamente,  tak teda, za co nám platí? Za to, že odevzdáváme velkým nejsilnějším evropským státům, protože to oni a ne my, rozhodují v Bruselu opravdu značnou část rozhodování o našich záležitostech? Dostávají obrovskou regulační moc nad Polskem, která má vysokou hodnotu ekonomickou a politickou. Čili nedostáváme prostředky zadarmo a lze říci, že velmi lacino nás kupují. Proto nemáme důvod, aby nás tížilo svědomí. Namísto toho máme důvod bránit naši suverenitu. Postavit se neslýchaným prohlášením evropských politiků s panem Schulzem v čele. Máme právo se bránit té hanebné antinárodní akci, kterou dnes provádí smrtelní vrahové Polska. Lidé prostě zešíleli z nenávisti naší země. To je přece součástí té akce! Máme právo se bránit a nečinnost je nejen naší hanbou, skandálem a ostudou, ale především velkou politickou chybou!"  

Nedá mi nevzpomenout postoj české vlády, která podle uniklých mailů naopak stojí pevně na "straně humanismu, tolerance a multikulturní" jak to požaduje Brusel:

Komunikační strategie České republiky k migraci
Zpracoval: Oto Novotný; politický poradce PV

Komunikační strategie k migraci navržena MV neodpovídá všem požadavkům nutným pro efektivní komunikace tohoto tématu. Jaké jsou její nedostatky:

§ Strategie je zaměřena takřka výlučně na tzv. odbornou veřejnost (zástupci vlády, resortu, státní správy na nejrůznějších úrovních, sociální partneři, nevládního sektoru, novináři apod.) a nikoli na tzv. laickou veřejnost, tzn. na občany, kteří jsou ale rozhodující z hlediska "chápání" a podpory vládní migrační politiky. Protože je to tato veřejnost, resp. voliči, který rozhodují o legitimitě TÉTO vlády (a jednotlivých koaličních stran) ve volbách. A velkým tématem může být otázka imigrace ve volbách 2016/2017 

§ Omezené cílení navrhované komunikační strategie pouze na odbornou veřejnost odpovídá omezeným výběrům forem komunikace  – konference, kulaté stoly semináře, tiskové výstupy / konference, dvoustranná jednání, setkávání s novináři, doposud utvořené specializované webové stránky na problémy migrace. Jakkoli se zdá tento výběr forem komunikace dostatečně široký, nejde o formy, skrze které lze významněji zasáhnout a ovlivnit široké veřejné mínění (laickou veřejnost).

Aby se tyto nedostatky komunikační strategie odstranily, je třeba za hlavní cíl komunikační strategie stanovit zvýšení podpory veřejnosti (odborné, ale hlavně laické, tzn. podpory široké veřejnosti) pro realizaci Strategie migrační politiky Vlády ČR. To požaduje celkové nastavení parametrů komunikační strategie jinak:


§ Z hlediska cílů: Reorientovat komunikací více na širokou, tzn. laickou veřejnost 

§ Z hlediska formy: Reorientovat komunikaci více skrze masová média (internet-facebook, tištěná média, Rozhlas / TV): ovlivňování internetových diskusí, bannery, články, komentáře, blogy, veřejné vizuály (billboardy, plakáty), inzerce, TV / Rozhlasové debaty ( Prostřednictvím veřejných celostátních a regionálních stanic); diskusní fóra s veřejností za účasti politiků, významných opinion leaderů a představitelnů NGO atd..

§ Z hlediska obsahu: Reorientovat komunikací více na vybrané otázky, které v souvislosti s migraci veřejností nejvíc hýbou a zakládají její převažující postoje k tématu.

§ Z hlediska stylu: Reorientovat komunikací více na ovlivňování emocí. (Informování ve věcném smyslu je DŮLEŽITÉ, ale musí zasahovat emoce.). 

Tato potřeba reorientace komunkační strategické vychází z předpokladu, že jakkoli lze na základě některých dosud provedených sociologických sond vyvodit závěr, že širokou veřejnost v tuto chvíli ovládají v otázkách migrace velké obavy, strach a předsudky, a tudíž sklon politiky migrace k pozitivům odmítá, přece jen lze veřejné mínění tvarovat a jeho stávající převažující negativní postoj oslabovat a u některých vybraných skupin i transformovat pozitivním směrem.

Abychom tohle ale dokázali, potřebujeme na začátku komplexní strategický sociologický průzkum názorů veřejnosti na otázky migrace, který nám poskytne relevantní informace. Průzkum by měl mít následující etapy:

1.       etapa: Sociologický průzkum (FGS, kvantitativní)
Jaké jsou hlavní informační a emoční bariéry přijatelnosti podpory vládní migrační strategie (kde hlavně pozitivní informace chybí, o jaké jde obavy, předsudky, kde mají své kořeny). Sociologický průzkum by měl být doplněn v tomto směru o mediální průzkum.

2.       etapa: Analýza Zjištění
Vytvoření hypotéz i jakým typem informací a jakými formami komunikace lze tyto bariéry odstraňovat, tzn. jaké jsou naopak možnosti – z hlediska obsahu a formy – negativní postoj mění v pozitivní, zda je alespoň možná neutralizace.

3.       etapa: Sociologický průzkum
Testování hypotéz.

4.       etapa: Analýza Zjištění
Komunikační doporučení z hlediska obsahu a formy pro komunikační strategii (hypotézy, které se v průzkumu ukázaly jako vhodné).

5.       etapa:  Průběžný sociologický průzkum
Sledování postoj veřejnosti v základních parametrech s cílem zaznamenávat trendy. Permanentní analýza médií a internetových diskusí.

V těchto směrech by bylo žádoucí navrhovanou Strategii migrační politiky doplnit, aby sloužila hlavnímu účelu – pomoci vládě získávat pro její migrační politiku pochopení a podporu veřejného mínění. Jestliže samotná navrhovaná Strategie migrační politiky je v zásadě nastavena správně, bylo by škoda, kdyby havarovala v důsledku špatně nastavené komunikační strategie. Mimořádně citlivý problém, jaký dnes představuje problém migrace, není bez pozitivního přístupu významné části veřejnost v zásadě řešitelný.

Proti navrhovaným změnám v předložené Strategii migrační politiky lze snad vznést námitky, že přece oněch momentálně spočítaných cca 1500 migrantů, kterým jsme se zavázali v příštích dvou letech pomoci, si nezaslouží takové komplexní komunikační úsilí, to lze přece odkomunikovat "v tichosti". Možná. Ale proti Takové námitce lze postavit minimálně dvě znepokojující otázky. Proč je již nyní ve veřejnosti tolik povyku kvůli několik stovkám imigrantů, kterým chceme pomoci? A můžeme si být jistí, že s těmito "Několika stovkami" imigrantů se vyřeší celoevropský problém migrace a skončí tudíž i tento povyk? Jinými slovy: Může vláda ČR "odehrát" Strategii migrační politiky "v tichosti"?


www.facebook.com/stranasas/videos/10152797327607231/

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře