Oslavy a popravy k výročí sv. Jana Nepomuckého

17. květen 2013 | 10.04 |

Oslavy a popravy k jubileu sv. Jana Nepomuckého

Pavel Havlíček

Historický exkurs

19. března 1729 papež Benedikt XIII. prohlásil blahoslaveného Jana Nepomuckého za svatého.

284. výročí této slavné události si připomeneme o svátku svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech.

Mučednická smrt svatého Jana Nepomuckého

Příčin, z nichž vzešla Janova smrt, bylo několik. Tou hlavní však byl mocenský spor, který postavil krále a arcibiskupa do otevřeného nepřátelství. Král Václav velmi usiloval o oslabení arcibiskupovy moci. K tomu mu mělo dopomoci vytvoření nového biskupství, které by bylo zcela podřízené jeho vlivu. Základem pro něj se měly stát statky bohatého kladrubského kláštera, král čekal jen na smrt starého opata Racka. Racek zemřel na počátku roku 1393. Arcibiskup Jenštejn si však uvědomil, jakou hrozbu to pro něho může znamenat, a přiměl generálního vikáře, aby rychle potvrdil volbu Rackova následníka. Jan Nepomucký tedy stvrdil mnicha Olena novým opatem kladrubským dřív, než proti tomu mohl král zasáhnout. Toto Jenštejnovo jednání krále velice rozlítilo. Přikázal zatknout Jenštejnovy úředníky, mezi nimi i generálního vikáře Jana. Zajatce nejprve čekal výslech v kapitulní síni na Pražském Hradě. Poté byli převezeni na Staroměstskou radnici a podrobeni výslechu útrpnému, včetně krutého mučení, na jehož následky nakonec Jan zemřel. Pozdější prameny uvádí jako možnou příčinu královy nenávisti vůči Janovi i skutečnost, že Jan byl zpovědníkem královy manželky Žofie a odmítl vyjevit její zpovědní tajemství. Tuto teorii dnes nelze ani prokázat, ani jednoznačně vyvrátit. O její pravdivosti by snad mohla svědčit králova nebývalá aktivita v mučírně, kde sám pálil Jana na bocích pochodní, i fakt, že vyslýchat arcibiskupovy úředníky kvůli volbě kladrubského opata bylo zbytečné, neboť král už všechny podrobnosti jistě znal. Jan Nepomucký byl umučen 20. března 1393 na staroměstské rychtě (dnes dům č. 12 na rohu ulic Rytířské a Na Můstku). Jeho tělo bylo svrženo z Karlova mostu a o necelý měsíc později nalezeno v řece.

Od 15. května probíhají velkolepé oslavy "Svatojánské navalis 2013", které připomenou 284 let od kanonizace sv. Jana Nepomuckého. Jejich součástí bude mše svatá v katedrále sv. Víta, procesí k soše světce na Karlově mostě. Současně bude otevřena výstava k poctě tohoto hlavního patrona Čech.

Zúčastnil jsem se alespoň jedné z akcí těchto oslav:

Středa 16. května 2013

10:00 Poutní plavba salónní rychlolodí Nepomuk do Svatojánských proudů

20:00 Nešpory v kostele sv.

Tomáše na Malé Straně, Praha

Salónní rychloloď sice zdárně doplavala až ke Svatojanským proudům, kde se sice bohužel zjistilo, že už neexistují, ale nás už dnes nepřekvapí vůbec nic. Hlavně, že jsme se pěkně poplavili.

Večer ve 20.00 hodin se pak konaly v pražském kostele sv. Tomáše na jeho počest církevní Nešpory. Účastnilo se jich i Jeho Veličenstvo český král Násoska I. za odborného dohledu primáře mužského oddělení alkoholické závislosti oddělení Psychiatrické léčebny v Bohnicích MUDr. Karla Nešpora, CSc.

________________________________

Jedna z akcí oslav byla však do poslední chvíle utajena.

Je mou čestnou povinností oznámit velectěné veřejnosti tento

Verdikt Jeho Královské Výsosti

Pro hrubé zločiny proti království českému vyhlašujeme dnešního dne tento rozsudek smrti nad zrádci národa českého, devíti královskými úředníky a dvěma konšely pražskými, kteří se těžkými zločiny provinili proti zákonům Království českého a zároveň se dopustili urážky Jeho Veličenstva tím, že opustili při jeho projevu Parlament.

Jeden z odsouzených, kníže Schlafenberg, si dokonce dovolil místo naslouchání slovům královským drze pospávati, a druhý, jistý Kaďousek, pronesl ke svým kumpánům větu: "Já se před tím prasetem nehroutím!"

Rozsudek trestu smrti byl vynesen nad těmito zrádci:

Pačes Petr

Kaďousek Miroslav

Schlafengberg Karel

Povondra Alexandr

Hegermeister Leoš

Blabla Pavel

Krabice Jan

Přemlelová Ludmila

Panáková Alena

Kolibřík Pavel

Mazánek Roman

Na Hradě Pražském dne 16. května Léta Páně 2013.                                                                                         Násoska I. v.r., král český

Zločinci tito byli již zajati a jsou v poutech drženi a Hradní stráží pečlivě hlídáni v Kostele sv. Jana Nepomuckého v ulici Kanovnické na Hradčanech.

V sobotu dne 18. května 2013 v 10.00 hod. vyrazí od kostela povozy koňmi tažené, v nichž v železných klecích odsouzenci ulicemi pražskými vezeni budou, vystaveni veřejnému opovržení a zneuctění občanů. O velké účastí obyvatelstva pochybovati jest zbytečno. Všichni jim zajisté náležitě najevo dají, jak je znevážiti dovedou a četnými nadávkami a plivanci je počastují.

Dlouho si však těchto projevů hanby neužijí. Budeť to totiž jich cesta poslední, neboť na most Karlův přivezeni budou, kde očekávati je bude kat královský, jenž jim na místě nejprve jazyky jejich lživé vyřízne, a poté jim všechny údy jejich hříšné a hrabivé za jejich zločiny pozutíná.

Tímto bude všem občanům Země české na vědomí dáno, že všem, kdož čehokoli podobného napříště se dopustí, stejně učiněno bude.

Poté budou trupy obětí ku poctě sv. Janu Nepomuckému do vln vltavských shozena, aby bylo tím každému na vědomí dáno, že nikoli pravdu, ale lež a zločiny hanebné je příkladně trestati třeba.

Jelikož břicha odsouzenců povětšinou měchuřinám se podobají, předpokládati jest možno, že vbrzku na hladinu řeky vyplavou, načež bez prodlení vylovena a do kafilérie městské dopravena budou, aby tam s ostatními zdechlinami dobytka podobného zlikvidovány byly.

            

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře